Narodziny dziecka wiążą się z załatwieniem kilku formalności w urzędach państwowych, które są niezbędne dla zapewnienia dziecku przysługujących mu praw. Rejestracji dziecka dokonuje się w celu uzyskania aktu urodzenia oraz numeru PESEL.

AKT URODZENIA DZIECKA
Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia. Urodzenie dziecka rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsca urodzenia.

Do rejestracji niezbędne jest okazanie następujących dokumentów:

 • dowody osobiste rodziców,
 • w przypadku, gdy związek małżeński został zawarty w innym USC niż dokonywane jest zgłoszenie należy przedłożyć odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka,
 • jeśli rejestracji dokonuje matka będąca po rozwodzie – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
 • w przypadku rejestracji dziecka przez pannę należy przedłożyć odpis skrócony aktu urodzenia matki, jeżeli matka po urodzeniu była zarejestrowana w innym urzędzie,
 • oświadczenie rodziców o nadanych imionach w przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez rodziców,
 • podanie o odpisy aktu urodzenie na drukach dostępnych w USC.

Formalności załatwiane są niezwłoczne w dniu zgłoszenia się rodziców do urzędu. Po dokonaniu rejestracji rodzice otrzymują 3 odpisy aktu urodzenia. Rejestracja jest wolna jest od opłaty skarbowej. Wyjątek stanowi rejestracja dziecka przez osobę upoważnioną przez rodziców.

PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności)

PESEL jest stałym symbolem numerycznym, który identyfikuje osobę fizyczną.  W celu otrzymania numeru PESEL dla dziecka należy zgłosić się do urzędu miasta lub gminy – wydział spraw obywatelskich lub ewidencji ludności – właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego matki. Należy ze sobą zabrać akt urodzenia dziecka lub książeczkę zdrowia dziecka. Numer PESEL dla dziecka nadawany jest z urzędu, nie wypełnia się żadnego wniosku ani nie dokonuje żadnej opłaty skarbowej. Podczas oczekiwania na przyznanie numeru PESEL w przypadku dziecka przed ukończeniem 3 miesiąca życia w razie konieczności podaje się numer PESEL matki ( np. na receptach).

Oprócz powyższych należy także:

 • zameldować dziecko (a także: zgłosić w spółdzielni mieszkaniowej)
 • zgłosić w przychodni (wypełnić kartę o wyborze lekarza)
 • zgłosić do ZUS-u (jeden z pracujących rodziców; w miejscu pracy)
 • wyrobić kartę ubezpieczenia zdrowotnego, czyli tzw. kartę chipową (na Śląsku)
 • odebrać pieniądze z ubezpieczenia

URLOP MACIERZYŃSKI:

Urlop macierzyński jest szczególnym rodzajem urlopu przysługującym pracownicy, która urodziła dziecko (dozwolone jest również wykorzystanie części urlopu przed porodem). W tym czasie przysługuje prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego. Korzystanie z urlopu reguluje Kodeks pracy.

Co jeszcze powinno/może zainteresować rodziców:

Becikowe
czyli
jednorazowe, nieopodatkowane świadczenie w wysokości 1000 zł, które przysługuje rodzicom oraz opiekunom prawnym.
Program 500+ z którewgo można skorzystać od pierwszego miesiaca życia dziecka do momentu ukończenia przez nie 18 lat.
Kosiniakowe dla niepłacących składki chorobowej.
Zasiłek rodzinny z dodatkami.
Świadczenie dla chorego dziecka.

becikowo.pl